Toode grupė – viena Baltijos šalių ir Suomijos plieninių stogų ir lietaus nuotekų sistemų gamintojų rinkos lyderių, yra reikšminga tarptautinio verslo ir visuomenės veikėja. Todėl puikiai suvokiame savo atsakomybę klientams, darbuotojams, partneriams, aplinkai bei visuomenei ir realiai taikome universaliai pripažįstamus socialiai atsakingo verslo principus, apibrėžtus Jungtinių Tautų „Pasauliniame susitarime“.

„Toode UAB“ kasdienėje savo veikloje vadovaujasi čia nurodytais socialiai atsakingo verslo principais, Etikos ir socialinės atsakomybės politika, ne maisto produktų saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika, Darbo tvarkos taisyklėmis. Šie principai ir politikos yra taikomos ir privalomai visiems darbuotojams.

Plėtodami verslą laikomės ne tik aukščiau įvardytų sritis reglamentuojančių teisės aktų, bet ir siekiame būti žingsniu priekyje saugodami darbuotojo interesus, puoselėdami tvarią aplinką ir kovodami su korupcija.

Žmogaus teisės

Bendrovė gerbia ir remia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo verslo srityje ir savo veikloje užtikrina žmogaus teisių apsaugą. Netoleruojame jokios fizinės, žodinės ir seksualinės prievartos, grasinimo, priekabiavimų ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminamo elgesio. Mūsų įmonėje darbuotojai gerbiami, o jų orumas saugomas.

„Toode UAB“ įmonių darbuotojams įstatymų nustatyta tvarka užtikrinamos sveikos ir saugios darbo sąlygos, o į jų mokymą  bei kvalifikacijos kėlimą kasmet investuojama.

Draudžiami veiksmai ir elgesys suprantami kaip gąsdinimas, priekabiavimas, agresijos ar muštynių provokavimas, religinių įsitikinimų, nepriimtinų kitiems, propagavimas darbe. Netoleruojame  jokio žmogų diskriminuojančio elgesio dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo.

„Toode UAB“ tvirtai laikosi nuostatos, jog darbe darbuotojai negali patirti jokio priekabiavimo ar bauginimo. Stengiamės užtikrinti malonią darbo aplinką, o visi aukščiau įvardyti atvejai principingai vertinami kaip darbo drausmės pažeidimai.

Taikome naujausius personalo valdymo principus, darbuotojus įtraukiame į daugelį procesų ir lygiavertį dialogą su vadovais, tad mūsų veikloje nėra jokių priverstinio ar privalomojo darbo normų bei apraiškų.

Darbuotojų teisės

Bendrovė gerbia ir pripažįsta darbuotojų teisę savanoriškai jungtis į profesines sąjungas ar asociacijas ir derėtis su darbdaviu.

Užtikrinama saugi ir nekenksminga darbo aplinka, sistemingai vertinami galimi pavojai ir imamasi priemonių jiems šalinti. Darbuotojai periodiškai mokomi darbo saugos, higienos ir sveikatos apsaugos taisyklių.

„Toode UAB“ – aktyviai remia ir dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, ypač skatinančiose sportą,  ir sveiką gyvenseną. Esame aktyvūs nevyriausybinės organizacijos „Baltoji banga“ nariai. Netoleruojame vaikų išnaudojimo, visi darbuotojai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikrinamos saugios ir sveikos darbo sąlygos.

Visiems darbuotojams mokamas darbo užmokestis, atitinkantis jų atliekamą darbą ir kompetenciją. Prieš įdarbinant visi darbuotojai supažindinami su darbo sąlygomis bei darbo užmokesčio sistema.

Darbuotojams užtikrinamas darbo laikas, remiantis įstatymų numatyta tvarka. Viršvalandinis darbas yra savanoriškas ir už jį apmokama pagal reikalavimus, numatytus teisės aktuose.

Diskriminacija netoleruojama ir įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją klausimais dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, narystės profesinėje sąjungoje ar politinių pažiūrų.

Darbuotojui, pranešusiam apie įmonės vidaus tvarkos pažeidimą, nėra ir negali būti taikomos jokios neigiamos pasekmės už pranešimą.

Darbo santykiai su visais darbuotojais grindžiami LR  teisės aktais ir praktika. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes vienodai užtikrinamos visiems darbuotojams.

Mūsų verslo vystymo strategija remiasi našia veikla ir inovacijomis, kurios neįmanomos be reikšmingų investicijų į technologijas bei žmones. Būtent todėl „Toode UAB“ darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Siekdami efektyvesnio organizacijos funkcionavimo, veiksmingos verslo plėtros ir gero vidinio mikroklimato, skatiname darbuotojus save pilnai realizuoti ir ugdyti gabumus.

Už gerą darbą, pavyzdinį pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą bendrovės darbuotojams taikomos skatinimo priemonės.

Darbuotojams, įmonėje išdirbusiems 5, 10, 15, 20, 25 ar 30 metų, taikomas vienkartinis paskatinimas, pažymint jų nepertraukiamą darbą bendrovėje ir indėlį į jos sėkmę.

„Toode UAB“ organizuoja ir remia darbuotojų kultūrinę, sportinę, turistinę veiklą, įvairius šventinius renginius. Rengiame keliones bei komandos formavimo užsiėmimus, remiame prasmingą darbuotojų socialinę, sporto ir kitą veiklą.

Aplinkos apsauga

Nuolat optimizuojami verslo procesai bei pažangiausios technologijos leidžiančia sumažinti ne tik finansinius, bet ir neįkainojamus aplinkosauginius kaštus.

Bendrovė laikosi galiojančių vietos teisės aktų bei standartų, kitų reglamentų, apimančių bendrovės veiklos sritį. Nuolat stebime ir tobuliname kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

 

Kova su korupcija

Esame Estiško kapitalo tarptautinė plieninių stogų ir lietaus nuotekų sistemų gamybos kompanija, kuri gerai suvokia, kaip šešėlis, neskaidri veikla ir korupcija kenkia ne tik verslo, bet ir visos Lietuvos ekonomikos plėtrai.

Dėl šios priežasties „Toode UAB“ savo veikloje remiasi sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo principais ir netoleruoja jokių korupcijos apraiškų.

Bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos įmonių grupėje yra netoleruojamos. Įmonės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija. Bendrovė ir jos vadovai įsipareigoja nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas. Draudžiamas kyšininkavimas, neoficialus komisinių ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas.

Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems įmonės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams.

Bendrovė laikosi etiško verslo principų, be kita ko, tiekėjams užtikrindama laisvos konkurencijos sąlygas. Veikiame skaidriai ir atsakingai, priimdami sprendimus savo veikloje, kuri gali daryti poveikį visuomenei.

Įmonė plėtoja bendradarbiavimą su partneriais bei suinteresuotomis organizacijomis, kovojančiomis su korupcija, taip prisidėdama prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės.  „Toode UAB“ bendrovė priklauso tokioms skaidrų verslą propaguojančioms asociacijoms kaip „Baltoji banga“.

„Toode UAB“  vadovybė įsipareigoja laikytis šių socialiai atsakingo verslo principų, skirti reikiamus resursus šioms nuostatoms įgyvendinti ir ragina visus įmonių grupės darbuotojus laikytis socialiai atsakingo verslo principų.